Algemene voorwaarden 2018-01-11T13:28:18+00:00

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om werkzaamheden te verrichten.
1.2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: mr. L.H.P. Spierings FB.
1.3. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die aan Opdrachtnemer opdracht geeft.
1.4. Onder partijen wordt verstaan Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
1.5. Onder derde wordt verstaan een ieder die geen partij is in de overeenkomst.
1.6. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waartoe in ieder geval wordt gerekend: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, en alle hieruit voortvloeiende rechtsgevolgen, betreffende door Opdrachtnemer te leveren diensten in de ruimste zin van het woord.
2.2. Voorzover niet door partijen uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst anderszins wordt bepaald, zijn alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer van kracht.
2.3. Iedere verwijzing door een Opdrachtgever naar diens eigen (Algemene) Voorwaarden, hoe ook genaamd en in welk stadium van de totstandkoming van een overeenkomst met Opdrachtnemer dan ook gedaan, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Opdrachtgever wordt verondersteld de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot later aan hem door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, door hem aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en voor hem met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
2.4. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging in de Algemene Voorwaarden treedt in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en bij gebreke daarvan op het moment dat de wijziging aan Opdrachtgever is medegedeeld of kenbaar geworden. De gewijzigde voorwaarden zullen tijdig aan Opdrachtgever worden toegezonden.
2.5. Voor zover voor Opdrachtnemer gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn maken deze deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel op het moment waarop Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.3. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie zoals die is verstrekt door de opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals benodigd voor een juiste uitvoering van het onderzoek.
3.4. Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij verlening van de opdracht.
3.5. Tenzij in de offerte anders vermeld, zal Opdrachtnemer de offerte gedurende één maand na de offertedatum gestand doen.
3.6. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst zijn pas bindend nadat zulks door partijen is overeengekomen op de wijze zoals bepaald in artikel 3.1.
3.7. Opdrachtgever is gehouden eventuele wijzigingen betreffende de uitvoering van een door hem aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis te brengen. De opdracht met betrekking tot welke een dergelijke wijziging wordt opgegeven, wordt beschouwd als een nieuwe opdracht die slechts tot een overeenkomst met Opdrachtnemer leidt indien en voor zover Opdrachtnemer die opdracht aanvaardt. Bij niet-aanvaarding van de nieuwe opdracht door Opdrachtnemer vervalt de oorspronkelijke opdracht en heeft Opdrachtgever de verplichting tot vergoeding van de werkzaamheden welke reeds door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn verricht. Opdrachtnemer is bevoegd de aan een wijziging in de uitvoering van een opdracht verbonden bijkomende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.8. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt Opdrachtnemer het recht meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, mits deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
Opdrachtgever wordt – tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is – vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij zich met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten niet kan verenigen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer bevoegd zal zijn de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.9. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende blijk van kredietwaardigheid van Opdrachtgever voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Opdrachtnemer gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid te vorderen van Opdrachtgever voor nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 4. Totstandkoming van prijzen en tarieven
4.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een opdracht aanvaard en worden de overeengekomen werkzaamheden door Opdrachtnemer verricht tegen vergoeding van de overeengekomen (uur)tarieven en verschotten, of bij gebreke daarvan de door Opdrachtnemer voor de betreffende werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
4.2. Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer aan deze een lijst toezenden, waarin opgenomen de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten.
4.3. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het uurtarief berekend dat in de overeenkomst is vermeld, ook voor de gemaakte reistijd ten behoeve van de opdrachtgever.
4.4. Een korting geldt slechts voor de overeenkomst waarbij deze wordt verleend. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze verplicht deze korting bij een nieuwe overeenkomst of verlenging van de oude overeenkomst opnieuw te verlenen.
4.5. Opdrachtnemer heeft het recht de declaraties van door hem voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling van informatie door Opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
5.2. De in Artikel 5.1 bedoelde gegevens en bescheiden zijn de gegevens, documenten en zaken worden verstrekt, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
5.3. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
5.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
5.5. Indien en voorzover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
5.6. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid van originele bescheiden van Opdrachtgever desgewenst kopieën te maken en deze op te nemen in de dossiers van Opdrachtnemer.
5.7. Opdrachtgever is gehouden aan Opdrachtnemer te vergoeden de kosten, waaronder honoraria, welke worden veroorzaakt door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. De werkzaamheden, voortvloeiende uit de overeenkomst, worden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door opdrachtnemer. Met het sluiten van de overeenkomst neemt Opdrachtnemer een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het resultaat.
6.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
6.3. Ingeval de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer (gedeeltelijk) onmogelijk is vanwege het door Opdrachtgever niet c.q. ondeugdelijk nakomen van de verplichtingen genoemd in Artikel 5, wordt de uitvoering van die opdracht (gedeeltelijk) opgeschort totdat Opdrachtgever haar verplichtingen uit Artikel 5 (deugdelijk) is nagekomen.

Artikel 7. Uitvoering met inschakeling van derden
7.1. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.

Artikel 8. Leveringstermijn
8.1. Wordt in de overeenkomst een termijn vermeld binnen welke de opdracht zal worden uitgevoerd, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
8.2. Een termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, is slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Slechts de overschrijding van een schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen en nadrukkelijk als fataal gekwalificeerde leveringstermijn door Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding. De bedoelde schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de voor de vertraagde prestatie overeengekomen vergoeding.
8.3. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen.
8.4. Onverminderd het bepaalde in Artikel 8.3 vangt de leveringstermijn aan nadat Opdrachtnemer alle voor de levering noodzakelijke gegevens en bescheiden, zoals vermeld in Artikel 5 heeft ontvangen.
8.5. Opdrachtnemer verricht alle redelijkerwijs van haar te vergen inspanningen teneinde de opdracht binnen de opgegeven of overeengekomen termijn te kunnen uitvoeren. Eventuele overschrijding van de gestelde termijn geeft Opdrachtgever echter geen recht op schadevergoeding, tot weigering van de door Opdrachtnemer verleende dienst, tot zijn eigen niet-nakoming of opschorting van enige uit de met Opdrachtnemer aangegane overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting, of tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
8.6. Iedere leveringstermijn wordt verlengd met de periode dat de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd door overmacht, ongeacht of de overmacht opleverende omstandigheid intreedt voor of na het moment waarop de verplichting uitgevoerd had moeten zijn. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats wanneer en voor zolang Opdrachtgever met enige betaling of de uitvoering van enige andere verplichting later is dan overeengekomen of door Opdrachtnemer redelijkerwijs verwacht mocht worden, ongeacht of Opdrachtgever in verzuim is.
8.7. Opdrachtnemer is eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door de Opdrachtgever. Indien overschrijding van de geschatte termijn dreigt, zal Opdrachtnemer hierover zo spoedig mogelijk te overleggen met de Opdrachtgever.
8.8. Opdrachtgever aanvaardt eventuele beïnvloeding van de tijdsplanning ingeval partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien deze tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk mededelen aan de opdrachtgever.

Artikel 9. Honorarium
9.1. 
Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
9.2. 
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht (geheel) is uitgevoerd, lonen en/of prijzen wijzigen, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 15%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer enerzijds en Opdrachtgever anderzijds, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de datum van de eerste factuur aan Opdrachtgever na de verhoging van het overeengekomen tarief.
9.3. 
Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
9.4. 
Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gefactureerde bedragen wordt omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
9.5. 
Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is een fatale termijn.
9.6. 
Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening in Nederland. Als dag van betaling geldt de dag van creditering van de daartoe door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte bankrekening.
9.7. De omvang van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, welke worden gedeclareerd, zal geacht worden volledig te kunnen worden bewezen aan de hand van de door Opdrachtnemer bijgehouden administratieve (tijd)gegevens, tenzij Opdrachtgever aantoont dat deze gegevens onjuist zijn.

9.8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever voorschotbetalingen en zekerheden te verlangen voor de honoraria, voorschotten en declaraties als bedoeld in artikel 9.3 alsmede voor de daarop betrekking hebbende omzetbelasting.
9.9. 
Opdrachtnemer is gerechtigd tot het staken van de uitvoering van een opdracht bij het uitblijven van de verlangde voorschotbetaling c.q. zekerheidsstelling.
9.10. 
Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 9.5 genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
9.11. 
Als wettelijke rente, zoals genoemd in artikel 9.10, wordt bedoeld de wettelijke rente van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, welke gelijk is aan de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerderd met zeven procentpunten. Wettelijke rente die loopt op de eerste dag van het betreffende halfjaar, wordt met ingang van dat tijdstip volgens de nieuwe rentevoet berekend gedurende een half jaar.
9.12. 
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
9.13. 
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.14. 
Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
9.15. 
Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
9.16. 
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot enige aftrek van respectievelijk verrekening met enige vordering die hij op Opdrachtnemer meent te hebben. Indien Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn eigen verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.
9.17. 
Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van mogelijk verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste opeisbare facturen, ook indien Opdrachtgever een andere toerekening van de betaling verlangt.
9.18. 
Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, ongeacht of de omstandigheid of gebeurtenis bij de sluiting van de overeenkomst voorzien was, zoals onder andere overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, arbeidsonrust en het (gedeeltelijk) niet-nakomen, op welke grond dan ook, van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
10.2. Ingeval de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer in verband met overmacht (gedeeltelijk) onmogelijk is, kan Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht (gedeeltelijk) opschorten tot de overmachtssituatie niet langer bestaat, dan wel de overeenkomst met Opdrachtgever (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist is. Opdrachtgever is gehouden om door Opdrachtnemer reeds verrichtte werkzaamhedens te vergoeden.Het voorgaande geldt ongeacht of de overmacht opleverende omstandigheden intreden voor of na het moment waarop de opdracht uitgevoerd had moeten zijn.
10.3. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding.
10.4. De nakoming door Opdrachtnemer ondanks een situatie van overmacht doet geen afbreuk aan het recht van Opdrachtnemer om zich ten aanzien van andere verplichtingen jegens Opdrachtgever te beroepen op haar opschortings– of ontbindingsbevoegdheid gebruik te maken.

Artikel 11. Verlenging en opzegging
11.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (ook tussentijds) de overeenkomst opzeggen.
11.2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 12. Ontbinding, reclame en retentie
12.1. Reclames met betrekking tot de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
12.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
12.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium
12.4. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
12.5. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.
12.6. Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van alle zich in het kader van de opgedragen werkzaamheden onder hem bevindende stukken, boeken, administratieve en/of andere gegevens en overige bescheiden op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan, derhalve inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld, een en ander voor zover deze zaken als zodanig bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 13. Geheimhouding en risico van opslag informatie
13.1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
13.2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
13.3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
13.4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
13.5. Eventuele beschadiging of teloorgang van bij Opdrachtnemer of derde(n) opgeslagen informatie van Opdrachtgever is voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer aantoonbaar tekort is geschoten in zijn verplichting tot zorgvuldige opslag van deze informatie. Het is Opdrachtnemer toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van computerbanden en/of schijven en/of microfilm.
13.6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of teloorgang van informatie tijdens vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en op welke wijze dit vervoer plaatsvindt. Dit artikellid geldt expliciet ook voor de verzending van informatie per e-mail.
13.7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit of verband houdende met de beschadiging of de teloorgang van informatie als hier bedoeld.

Artikel 14. Intellectuele eigendom
14.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
14.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
14.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot een maximum bedrag van éénmaal het bedrag van het honorarium van de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar.
15.2. De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
15.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
15.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.
15.5. De in artikel 15.1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
15.6. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
15.7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
15.8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
15.9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 16. Vervaltermijn
16.1. Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17. Verbod van overname werknemer(s)
17.1. Het is de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, verboden gedurende de periode waarin Opdrachtnemer werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan één of meer werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling aan Opdrachtnemer van een vergoeding van € 25.000,– (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor elke geconstateerde overtreding en van € 1.000,– (zegge: eenduizend euro) voor elke dag, dat Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om in plaats daarvan vergoeding der werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

Januari 2006