Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Algemeen
1.1. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer om werkzaamheden te verrichten.
1.2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: mr. L.H.P. Spierings FB.
1.3. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die aan Opdrachtnemer
opdracht geeft.
1.4. Onder partijen wordt verstaan Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
1.5. Onder derde wordt verstaan een ieder die geen partij is in de overeenkomst.
1.6. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en
7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waartoe in ieder
geval wordt gerekend: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten
en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en
opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, en alle hieruit
voortvloeiende rechtsgevolgen, betreffende door Opdrachtnemer te leveren
diensten in de ruimste zin van het woord.
2.2. Voorzover niet door partijen uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst
anderszins wordt bepaald, zijn alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
volledig en onvoorwaardelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer van
kracht.
2.3. Iedere verwijzing door een Opdrachtgever naar diens eigen (Algemene)
Voorwaarden, hoe ook genaamd en in welk stadium van de totstandkoming van
een overeenkomst met Opdrachtnemer dan ook gedaan, wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen. Opdrachtgever wordt verondersteld de toepasselijkheid van
deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot later aan
hem door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, door hem aan Opdrachtnemer
verstrekte opdrachten en voor hem met Opdrachtnemer gesloten
overeenkomsten.
2.4. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Een wijziging in de Algemene Voorwaarden treedt in werking op het
Taxbenefit 18-12-17 14:58
http://taxbenefit.nl/algemene_voorwaarden.asp Pagina 2 van 9
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en bij gebreke daarvan op het
moment dat de wijziging aan Opdrachtgever is medegedeeld of kenbaar
geworden. De gewijzigde voorwaarden zullen tijdig aan Opdrachtgever worden
toegezonden.
2.5. Voor zover voor Opdrachtnemer gedrags- en beroepsregels van toepassing
zijn maken deze deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de
daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te
zullen respecteren.
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer
en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer
retour is ontvangen, dan wel op het moment waarop Opdrachtnemer op verzoek
van Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. De
bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de
inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor
een bepaalde tijd is aangegaan.
3.3. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie zoals die is
verstrekt door de opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en
volledigheid van de informatie zoals benodigd voor een juiste uitvoering van het
onderzoek.
3.4. Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin
vervatte kennis en ideeën van Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie
van zijn belang bij verlening van de opdracht.
3.5. Tenzij in de offerte anders vermeld, zal Opdrachtnemer de offerte gedurende
één maand na de offertedatum gestand doen.
3.6. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst zijn pas
bindend nadat zulks door partijen is overeengekomen op de wijze zoals bepaald
in artikel 3.1.
3.7. Opdrachtgever is gehouden eventuele wijzigingen betreffende de uitvoering
van een door hem aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht tijdig en schriftelijk
aan Opdrachtnemer ter kennis te brengen. De opdracht met betrekking tot welke
een dergelijke wijziging wordt opgegeven, wordt beschouwd als een nieuwe
opdracht die slechts tot een overeenkomst met Opdrachtnemer leidt indien en
voor zover Opdrachtnemer die opdracht aanvaardt. Bij niet-aanvaarding van de
nieuwe opdracht door Opdrachtnemer vervalt de oorspronkelijke opdracht en
heeft Opdrachtgever de verplichting tot vergoeding van de werkzaamheden
welke reeds door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn verricht.
Opdrachtnemer is bevoegd de aan een wijziging in de uitvoering van een
opdracht verbonden bijkomende kosten bij Opdrachtgever in rekening te
brengen.
3.8. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt
Opdrachtnemer het recht meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit
te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, mits deze
werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
Opdrachtgever wordt – tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is – vooraf
schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende
werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te
berichten dat hij zich met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende
kosten niet kan verenigen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer bevoegd zal zijn
de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan Opdrachtgever in
rekening te brengen.
3.9. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde
van voldoende blijk van kredietwaardigheid van Opdrachtgever voor de
geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Opdrachtnemer
gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid te vorderen
van Opdrachtgever voor nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst.
Taxbenefit 18-12-17 14:58
http://taxbenefit.nl/algemene_voorwaarden.asp Pagina 3 van 9
Artikel 4. Totstandkoming van prijzen en tarieven
4.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een
opdracht aanvaard en worden de overeengekomen werkzaamheden door
Opdrachtnemer verricht tegen vergoeding van de overeengekomen (uur)tarieven
en verschotten, of bij gebreke daarvan de door Opdrachtnemer voor de
betreffende werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en
verschotten, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
4.2. Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer aan deze een
lijst toezenden, waarin opgenomen de door Opdrachtnemer gebruikelijk
gehanteerde (uur)tarieven en verschotten.
4.3. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het
uurtarief berekend dat in de overeenkomst is vermeld, ook voor de gemaakte
reistijd ten behoeve van de opdrachtgever.
4.4. Een korting geldt slechts voor de overeenkomst waarbij deze wordt
verleend. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze verplicht deze korting bij een
nieuwe overeenkomst of verlenging van de oude overeenkomst opnieuw te
verlenen.
4.5. Opdrachtnemer heeft het recht de declaraties van door hem voor de
uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden in rekening te brengen bij
Opdrachtgever.
Artikel 5. Terbeschikkingstelling van informatie door Opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke
Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de
verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter
beschikking te stellen.
5.2. De in Artikel 5.1 bedoelde gegevens en bescheiden zijn de gegevens,
documenten en zaken worden verstrekt, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden of waarvan
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst.
5.3. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal
Opdrachtgever Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie
die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
5.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden,
ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de
opdracht niet anders voortvloeit.
5.5. Indien en voorzover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter
beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
5.6. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid van originele bescheiden van
Opdrachtgever desgewenst kopieën te maken en deze op te nemen in de dossiers
van Opdrachtnemer.
5.7. Opdrachtgever is gehouden aan Opdrachtnemer te vergoeden de kosten,
waaronder honoraria, welke worden veroorzaakt door het niet, niet tijdig of niet
behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden.
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. De werkzaamheden, voortvloeiende uit de overeenkomst, worden naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitgevoerd door opdrachtnemer. Met het sluiten van de overeenkomst neemt
Opdrachtnemer een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen
garantie omtrent het resultaat.
6.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de
verleende opdracht uitgevoerd wordt.
6.3. Ingeval de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer (gedeeltelijk)
onmogelijk is vanwege het door Opdrachtgever niet c.q. ondeugdelijk nakomen
van de verplichtingen genoemd in Artikel 5, wordt de uitvoering van die opdracht
(gedeeltelijk) opgeschort totdat Opdrachtgever haar verplichtingen uit Artikel 5
Taxbenefit 18-12-17 14:58
http://taxbenefit.nl/algemene_voorwaarden.asp Pagina 4 van 9
(deugdelijk) is nagekomen.
Artikel 7. Uitvoering met inschakeling van derden
7.1. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te
betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer
overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van
overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.
Artikel 8. Leveringstermijn
8.1. Wordt in de overeenkomst een termijn vermeld binnen welke de opdracht
zal worden uitgevoerd, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te
beschouwen als een fatale termijn.
8.2. Een termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, is
slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit schriftelijk uitdrukkelijk
is overeengekomen. Slechts de overschrijding van een schriftelijk uitdrukkelijk
overeengekomen en nadrukkelijk als fataal gekwalificeerde leveringstermijn
door Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding. De
bedoelde schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de voor de vertraagde
prestatie overeengekomen vergoeding.
8.3. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd dan gaat de
leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen.
8.4. Onverminderd het bepaalde in Artikel 8.3 vangt de leveringstermijn aan
nadat Opdrachtnemer alle voor de levering noodzakelijke gegevens en
bescheiden, zoals vermeld in Artikel 5 heeft ontvangen.
8.5. Opdrachtnemer verricht alle redelijkerwijs van haar te vergen inspanningen
teneinde de opdracht binnen de opgegeven of overeengekomen termijn te
kunnen uitvoeren. Eventuele overschrijding van de gestelde termijn geeft
Opdrachtgever echter geen recht op schadevergoeding, tot weigering van de
door Opdrachtnemer verleende dienst, tot zijn eigen niet-nakoming of
opschorting van enige uit de met Opdrachtnemer aangegane overeenkomst
voortvloeiende eigen verplichting, of tot (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst.
8.6. Iedere leveringstermijn wordt verlengd met de periode dat de uitvoering
van de opdracht wordt vertraagd door overmacht, ongeacht of de overmacht
opleverende omstandigheid intreedt voor of na het moment waarop de
verplichting uitgevoerd had moeten zijn. Verlenging van de leveringstermijn
vindt eveneens plaats wanneer en voor zolang Opdrachtgever met enige betaling
of de uitvoering van enige andere verplichting later is dan overeengekomen of
door Opdrachtnemer redelijkerwijs verwacht mocht worden, ongeacht of
Opdrachtgever in verzuim is.
8.7. Opdrachtnemer is eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door de
Opdrachtgever. Indien overschrijding van de geschatte termijn dreigt, zal
Opdrachtnemer hierover zo spoedig mogelijk te overleggen met de
Opdrachtgever.
8.8. Opdrachtgever aanvaardt eventuele beïnvloeding van de tijdsplanning
ingeval partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van
de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te
wijzigen.
Indien deze tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de
kostenvergoeding beïnvloedt, zal Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk
mededelen aan de opdrachtgever.
Artikel 9. Honorarium
9.1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van
de verleende opdracht.
9.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de
opdracht (geheel) is uitgevoerd, lonen en/of prijzen wijzigen, is Opdrachtnemer
gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij
Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 15%, of indien een
Taxbenefit 18-12-17 14:58
http://taxbenefit.nl/algemene_voorwaarden.asp Pagina 5 van 9
verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de
overeenkomst tussen Opdrachtnemer enerzijds en Opdrachtgever anderzijds,
heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot
ontbinding vervalt op de 15de dag na de datum van de eerste factuur aan
Opdrachtgever na de verhoging van het overeengekomen tarief.
9.3. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met
voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per
kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever
in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere
afspraken hebben gemaakt.
9.4. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gefactureerde bedragen
wordt omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
9.5. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of
schuldverrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. De
betalingstermijn is een fatale termijn.
9.6. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van
overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening
in Nederland. Als dag van betaling geldt de dag van creditering van de daartoe
door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte bankrekening.
9.7. De omvang van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, welke
worden gedeclareerd, zal geacht worden volledig te kunnen worden bewezen
aan de hand van de door Opdrachtnemer bijgehouden administratieve
(tijd)gegevens, tenzij Opdrachtgever aantoont dat deze gegevens onjuist zijn.
9.8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever
voorschotbetalingen en zekerheden te verlangen voor de honoraria,
voorschotten en declaraties als bedoeld in artikel 9.3 alsmede voor de daarop
betrekking hebbende omzetbelasting.
9.9. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het staken van de uitvoering van een
opdracht bij het uitblijven van de verlangde voorschotbetaling c.q.
zekerheidsstelling.
9.10. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 9.5 genoemde termijn heeft
betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste
eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en
onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag
Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van
algehele voldoening.
9.11. Als wettelijke rente, zoals genoemd in artikel 9.10, wordt bedoeld de
wettelijke rente van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, welke gelijk is
aan de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld
voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie die heeft
plaatsgevonden voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar,
vermeerderd met zeven procentpunten. Wettelijke rente die loopt op de eerste
dag van het betreffende halfjaar, wordt met ingang van dat tijdstip volgens de
nieuwe rentevoet berekend gedurende een half jaar.
9.12. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die
Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van
diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te
vorderen bedrag.
9.13. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen,
dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te
bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is
Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere
uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct
opeisbaar.
9.14. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers,
voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers
zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
9.15. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te
Taxbenefit 18-12-17 14:58
http://taxbenefit.nl/algemene_voorwaarden.asp Pagina 6 van 9
schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan
Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op
Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
9.16. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot enige aftrek van respectievelijk
verrekening met enige vordering die hij op Opdrachtnemer meent te hebben.
Indien Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met
Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn eigen
verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd
tot opschorting van zijn betalingsverplichting.
9.17. Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst tot
voldoening van mogelijk verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot
voldoening van de oudste opeisbare facturen, ook indien Opdrachtgever een
andere toerekening van de betaling verlangt.
9.18. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te
schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan
Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door
Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
Artikel 10. Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere
van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis,
waardoor de nakoming van verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van
verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd,
ongeacht of de omstandigheid of gebeurtenis bij de sluiting van de
overeenkomst voorzien was, zoals onder andere overheidsmaatregelen, brand,
ongevallen, arbeidsonrust en het (gedeeltelijk) niet-nakomen, op welke grond
dan ook, van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
10.2. Ingeval de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer in verband met
overmacht (gedeeltelijk) onmogelijk is, kan Opdrachtnemer de uitvoering van de
opdracht (gedeeltelijk) opschorten tot de overmachtssituatie niet langer bestaat,
dan wel de overeenkomst met Opdrachtgever (gedeeltelijk) ontbinden zonder
dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist is. Opdrachtgever is gehouden om
door Opdrachtnemer reeds verrichtte werkzaamhedens te vergoeden.Het
voorgaande geldt ongeacht of de overmacht opleverende omstandigheden
intreden voor of na het moment waarop de opdracht uitgevoerd had moeten zijn.
10.3. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot
schadevergoeding.
10.4. De nakoming door Opdrachtnemer ondanks een situatie van overmacht
doet geen afbreuk aan het recht van Opdrachtnemer om zich ten aanzien van
andere verplichtingen jegens Opdrachtgever te beroepen op haar opschortings–
of ontbindingsbevoegdheid gebruik te maken.
Artikel 11. Verlenging en opzegging
11.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (ook tussentijds)
de overeenkomst opzeggen.
11.2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
Artikel 12. Ontbinding, reclame en retentie
12.1. Reclames met betrekking tot de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden
of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum
van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel
binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever
aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan
Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
12.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting
van Opdrachtgever niet op.
12.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de
keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het
kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden
Taxbenefit 18-12-17 14:58
http://taxbenefit.nl/algemene_voorwaarden.asp Pagina 7 van 9
of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een
restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium
12.4. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op,
behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft
gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
12.5. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de
keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het
kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de
opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium
naar evenredigheid.
12.6. Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van alle zich in het kader van de
opgedragen werkzaamheden onder hem bevindende stukken, boeken,
administratieve en/of andere gegevens en overige bescheiden op te schorten
totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer
heeft voldaan, derhalve inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten, dan
wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld, een en ander voor zover deze
zaken als zodanig bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.
Artikel 13. Geheimhouding en risico van opslag informatie
13.1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot
bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
13.2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door
Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel
dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt
in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of
strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
13.3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke
toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen
of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn
opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde
informatie te voorzien, niet openbaar maken.
13.4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen
aan door hem ingeschakelde derden.
13.5. Eventuele beschadiging of teloorgang van bij Opdrachtnemer of derde(n)
opgeslagen informatie van Opdrachtgever is voor rekening en risico van
opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer aantoonbaar tekort is geschoten in zijn
verplichting tot zorgvuldige opslag van deze informatie. Het is Opdrachtnemer
toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van computerbanden en/of
schijven en/of microfilm.
13.6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of teloorgang
van informatie tijdens vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en op
welke wijze dit vervoer plaatsvindt. Dit artikellid geldt expliciet ook voor de
verzending van informatie per e-mail.
13.7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden,
voortvloeiende uit of verband houdende met de beschadiging of de teloorgang
van informatie als hier bedoeld.
Artikel 14. Intellectuele eigendom
14.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot
producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de
uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voorzover deze uit de wet
voortvloeien.
14.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder
mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,
adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer,
een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van
derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
14.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan
derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel
Taxbenefit 18-12-17 14:58
http://taxbenefit.nl/algemene_voorwaarden.asp Pagina 8 van 9
omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband
houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke
uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt
tot een maximum bedrag van éénmaal het bedrag van het honorarium van de
desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar.
15.2. De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
15.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt
doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
15.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van
ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede
namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.
15.5. De in artikel 15.1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens
voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk
functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur,
software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
15.6. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de
geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei
wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering
van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
15.7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de schade van Opdrachtgever
ongedaan te maken.
15.8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van
bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het
vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever,
Opdrachtnemer of derden.
15.9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden
welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de
overeenkomst samenhangen.
Artikel 16. Vervaltermijn
16.1. Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde
ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden
door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan
van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 17. Verbod van overname werknemer(s)
17.1. Het is de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer, verboden gedurende de periode waarin
Opdrachtnemer werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht alsmede
gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan één of meer
werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik
te maken van hun diensten op straffe van betaling aan Opdrachtnemer van een
vergoeding van € 25.000,– (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor elke
geconstateerde overtreding en van € 1.000,– (zegge: eenduizend euro) voor
elke dag, dat Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van
Opdrachtnemer om in plaats daarvan vergoeding der werkelijk geleden schade te
vorderen.
Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van
toepassing.
18.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen
Taxbenefit 18-12-17 14:58
http://taxbenefit.nl/algemene_voorwaarden.asp Pagina 9 van 9
Opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer
gevestigd is.